Dizy - dizionario

login/registrati
contest - guida

Tutte le parole che si possono ottenere con le lettere aeirr. Da erari a errai. Utile anche per lo Scarabeo, Scrabble e altri giochi di parole online e non. Qual è la scomposizione in coppie di parole, i logogrifi e gli anagrammi composti. Permutazioni di senso compiuto formate con le stesse lettere di errai.Ricerca Anagrammi

Anagramma di erari, errai


Le parole composte dalle cinque lettere aeirr (tre vocali e due consonanti). Le lettere sono: due erre, una a, una e, una i.

Anagrammi
erarierrai   
Anagrammi parziali (logogrifi) con 4 lettere: 4
Con resto R: arie
Con resto I: rare, arre, erra
Con resto E: rari
Con resto A: erri
Anagrammi parziali (logogrifi) con 3 lettere: 4
Con resto RR: aie
Con resto ER: ira, ari, ria, rià
Con resto IR: era, rea
Con resto AR: eri, ire, rei
Anagrammi Composti
Componendo le lettere con quelle di un'altra parola si può ottenere: +[bau, bua] = abiurare; +[bau, bua] = abiurerà; +bot = aborrite; +bot = abortire; +toc = acroteri; +[dai, dia] = aderirai; +dei = aderirei; +oda = adorerai; +ode = adorerei; +tao = aeratori; +gag = aggirare; +gag = aggirerà; +non = annerirò; +pop = apporrei; +pet = aprirete; +top = apritore; +tao = aratorie; +tac = aratrice; +bot = arboreti; +dot = arditore; +can = arenarci; +ana = arenaria; +ano = arenario; +[nas, san] = arenarsi; +tan = arenarti; +van = arenarvi; +lao = areolari; +set = areresti; +ong = arginerò; +giù = arguirei; +ogm = armigero; +tac = arrecati; +don = arredino; +tar = arretrai; +tav = arrivate; +ton = arrotine; +spa = aspirare; +spa = aspirerà; +[ops, pos] = aspirerò; +sos = asserirò; +sta = asterrai; +[est, set] = asterrei; +tot = attirerò; +auf = aurifera; +fui = auriferi; +ufo = aurifero; +deb = barderei; +bra = barrerai; +bra = barriera; +blu = burlerai; +cin = carnieri; +cip = carpirei; +cra = carriera; +tac = cartarie; +tac = cartiera; +doc = corderia; +doc = corredai; +toc = correità; +col = correlai; +toc = corriate; +toc = creatori; +cin = criniera; +led = delirare; +led = delirerà; +pod = deporrai; +gel = elargire; +gal = elargirà; +[gol, log] = elargirò; +gel = erigerla; +ani = erniaria; +nei = erniarie; +noi = erniario; +tac = erratica; +toc = erratico; +udì = erudirai; +sue = esaurire; +[sua, usa] = esaurirà; +[suo, uso] = esaurirò; +[ops, pos] = esporrai; +fan = franerai; +fen = franerei; +fen = frenerai; +tag = geriatra; +giù = giurerai; +[gol, log] = gloriare; +gag = gregaria; +giù = guarirei; +gnu = guarirne; +gnu = guarnire; +ben = ibernare; +ben = ibernerà; +dot = idraterò; +ong = ignorare; +ong = ignorerà; +can = inarcare; +don = indorare; +don = indorerà; +fin = inferirà; +gin = ingerirà; +duo = iodurare; +dir = irriderà; +tir = irritare; +tir = irriterà; +nut = irruenta; +psi = ispirare; +psi = ispirerà; +dal = ladreria; +[del, led] = ladrerie; +alt = latrerai; +bel = liberare; +bel = libererà; +mat = maritare; +rna = narrerai; +tan = narriate; +[beo, boe] = obererai; +top = operarti; +[epo, poe] = opererai; +toc = oratrice; +bot = orbitare; +bot = orbiterà; +don = ordinare; +don = ordinerà; +noi = orinerai; +tot = otterrai; +top = perorati; +tap = piratare; +top = porterai; +top = portiera; +tap = prateria; +pet = praterie; +cap = precaria; +gpl = pregarli; +app = preparai; +top = pretoria; +vip = priverai; +pod = prodiera; +pod = proedria; +cad = radicare; +[adì, dai, dia] = radierai; +dei = radierei; +gag = raggiera; +gal = ragliare; +gal = raglierà; +[gol, log] = raglierò; +pin = raperini; +pet = rapirete; +top = rapitore; +top = raptorie; +spa = rasperai; +tan = ratinare; +[gai, già] = reagirai; +tot = reattori; +log = regolari; +tiè = reiterai; +pet = reperita; +psi = respirai; +set = resterai; +toc = retorica; +[ozi, zio] = reziario; +[ami, mai, mia] = riamerai; ...
Navigazione
Altri anagrammi: aeiqstuu (questuai), aeiqstuuv (questuavi), aeiqtu (equità), aeir (arie) « aeirr » aeirrrrstttuu (ristrutturare), aeirrrrt (ritrarre), aeirrrssstttuu (ristrutturasse), aeirrrsssuu (sussurrerai)
Top: Anagrammi di 5 lettere

 
Dizy © 2013 - 2020 Prometheo Informativa Privacy - Avvertenze